Compromis de vente

Waar loopt u tegen aan als u een woning in Frankrijk koopt?

Zodra u een akkoord bereikt met de verkoper zal de Franse notaris een compromis de vente (koopakte) opstellen, met daarin een aantal opschortende voorwaarden (conditions suspensives). De voorwaarden kunnen betrekking hebben op de financiering, het bestemmingsplan (certificat d’urbanisme of CU), voorkeursrechten en/of het afgeven van een bouwvergunning (permis de construire). Voor een hypotheek bij een Franse bank verwijs ik graag door naar Ronald Claes, van Claes Finance (www.claesfinance.com).

De verkoper is wettelijk verplicht u een aantal technische rapporten (diagnostics) aan te leveren over de eventuele aanwezigheid van termieten, loodhoudende verf en asbest. Tevens dient u rapporten te ontvangen over de gas- en electriciteitsinstallatie, sceptic tank en het energieverbruik. In het compromis via een clause tontine geregeld worden dat de woning bij overlijden van de één, toevalt aan de langstlevende.

Bent u er nog niet uit op wiens naam de woning komt te staan? In de periode gelegen tussen het tekenen van de koopakte en de uiteindelijke acte authentique kunt u hierover rustig nadenken, mits verkoper u die ruimte biedt.

Wat te doen ingeval van overhaast genomen beslissingen?

Frankrijk kent een bedenktijd van 10 dagen, deze gaat in de dag na ontvangst van de aangetekende brief met daarbij een kopie van het door alle partijen getekende compromis de vente. Tijdens deze periode kunt u als koper zonder opgaaf van reden onder de koop uit.

Het proces kan van A tot Z vanuit Nederland worden begeleid om u zo te behoeden voor problemen.