Huis erven?

Op 17 augustus 2015 is de EU Erfrechtverordening in werking getreden.

Hoe luidde de regeling vóór 17 augustus 2015?

Het huis in Frankrijk vererfde naar Frans erfrecht.De kinderen deelden vanaf het moment van overlijden direct mee in de eigendom. Dit beperkte de vrijheid tot beschikken voor de langstlevende aanzienlijk. Wat voor veranderingen brengt de verordening met zich mee voor de eigenaar van een Frans (vakantie)huis? De vererving en de afwikkeling van internationale nalatenschappen is in een groot aantal landen binnen de EU op dezelfde wijze geregeld. De belangrijkste onderwerpen uit de verordening:

Toepasselijk recht erfopvolging

Het recht van de gewone verblijfplaats van de overledene is van toepassing op de vererving. Dat is de maatschappelijke woonplaats, aanknopend bij het sociale en maatschappelijk leven. In een testament kan men een rechtskeuze uitbrengen. (Zo kunt u opteren voor Nederlands recht als u in Frankrijk woont). Dit kan via een handgeschreven testament, op te stellen in Frankrijk. De keuze is alleen toegestaan voor het recht van de staat waarvan de erflater op het moment van de aanwijzing de nationaliteit bezit. Een rechtskeuze uitgebracht vóór 17 augustus 2015 blijft geldig.

Europese Verklaring van Erfrecht

De verklaring is bedoeld voor onder meer erfgenamen die in een andere lidstaat hun rechten dienen te bewijzen. In Nederland wordt de verklaring afgegeven door de notaris.

Successierecht

Een ander belangrijk punt betreft de successierechten. Als er vermogen vererft in Frankrijk moet men na overlijden aangifte doen bij de Franse fiscus. En wel binnen 6 maanden als het overlijden in Frankrijk plaatsvond. Let wel, de betaling van de successierechten moet tegelijkertijd met de indiening van de aangifte plaatsvinden.Vooral voor samenwoners, maar ook voor verre familieleden, kan dit een flinke aderlating betekenen, omdat zij vallen in het hoogste tarief, te weten 60%….