Frans erfrecht

Op 17 augustus 2015 is de EU Erfrechtverordening in werking getreden.

Hoe luidde de regeling vóór 17 augustus 2015?

De woning gelegen in Frankrijk vererfde naar Frans erfrecht.Dit betekende dat de kinderen vanaf het moment van overlijden direct meedeelden in de eigendom van de goederen. Dit beperkte de vrijheid tot beschikken voor de langstlevende aanzienlijk.>Wat voor veranderingen brengt de verordening met zich mee voor de eigenaar van een Franse (vakantie)woning?Middels de Europese Erfrechtverordening is de vererving en de afwikkeling van internationale nalatenschappen in een groot aantal landen binnen de EU op dezelfde wijze geregeld. De belangrijkste onderwerpen uit de verordening:

Toepasselijk recht erfopvolging

Het recht van de gewone verblijfplaats van de erflater, ten tijde van het overlijden is van toepassing op de vererving. Daarmee wordt gedoeld op de maatschappelijke woonplaats, aanknopend bij het sociale en maatschappelijk leven. In een testament kan men een rechtskeuze uitbrengen. (Denk aan de situatie waarbij u in Frankrijk woont en wilt opteren voor Nederlands erfrecht). Dit kan eenvoudig gerealiseerd worden in een handgeschreven testament, op te stellen in Frankrijk. De keuze is alleen toegestaan voor het recht van de staat waarvan de erflater op het moment van de aanwijzing de nationaliteit bezit. Een rechtskeuze uitgebracht vóór 17 augustus 2015 blijft geldig.

Europese Verklaring van Erfrecht

De verklaring is bestemd voor erfgenamen, legatarissen, en executeurs die in een andere lidstaat hun hoedanigheid / rechten dienen te bewijzen. Een dergelijke verklaring zal in Nederland worden afgegeven door de notaris. Het rechtstreekse gevolg zal zijn dat procedures sneller zullen verlopen, en daarmee de kosten zullen dalen. Goed nieuws derhalve. 

Successierecht

Een ander belangrijk punt betreft de successierechten.Ingeval van vermogen in Frankrijk moet men na overlijden aangifte doen bij de Franse fiscus. Is er sprake van een overlijden in Frankrijk? Dan heeft men daarvoor slechts 6 maanden de tijd. Let wel, de betaling van de successierechten moet tegelijkertijd met de indiening van de aangifte plaatsvinden.Vooral voor samenwoners, maar ook voor verre familieleden, kan dit een flinke aderlating betekenen, aangezien zij vallen in het hoogste tarief, te weten 60%….